Tips And Tricks

Tech Tips and Tricks for the easy handling of the gadgets, computer, android mobile phones, iphones

ಇವನ್ನೂ ನೋಡಿ

ಬಲೆಯೊಳಗೆ ಅರಿವಾದ ಜೀವದ ಬೆಲೆ!

"ಬಲೆ"ಗಾರ ಜೇಡಯ್ಯ ಬಲೆಯೊಂದ ಹೆಣೆದಿಹನು ಒಳಗೆ ಬಂದಿಹ ಮಿಕವು ಜಾಲದೊಳು ಸಿಲುಕುಹುದು ಉದರ ನಿಮಿತ್ಥ ತಾನು ಇದ ಹೆಣೆದಿಹನು ಜೇಡ ಇದು ಜೀವ ಜಾಲದ ಸೃಷ್ಟಿ ನಿಯಮ ನೋಡಾ (ನನ್ನ ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನ :)

HOT NEWS